Algemene voorwaarden

Alle bedragen verschuldigd aan onze firma zijn strikt contant betaalbaar.  De Wet ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van 2.8.2002 is van toepassing.  Bij het ingebreke blijven van betaling binnen de 30 dagen na factuurdatum, wordt uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen, en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, dat:

  1. elke vervallen en niet betaalde som van rechtswege intresten zal dragen t.b.v. 10,5 % per jaar vanaf de factuurdatum, of t.b.v. een intrest tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7 % indien deze laatste berekening hoger is dan 10,5%;
  2. het bedrag van de factuur of ereloonnota, kosten en taksen inbegrepen, met 15 % ten titel van redelijke schadeloosstelling voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand, wordt verhoogd met een forfaitair bedrag van minimum 75 EUR en maximum 375 EUR per factuur, indien binnen de maand na factuurdatum geen betaling werd verricht. Indien de werkelijke invorderingskosten hoger zijn dan voormelde bedragen behoudt de schuldeiser het recht om het saldo alsnog op te eisen;
  3. bij het éénzijdig opzeggen van een opdracht door de klant, de nog niet gefactureerde reeds gepresteerde uren en kosten voor onderhanden werk verschuldigd blijven door de klant, en dat zij van rechtswege en zonder aanmaning vermeerderd worden met 20%;
  4. bij geschillen enkel de rechtbanken te Gent en het vredegerecht te Deinze bevoegd zijn.